• Kurumsal sürdürülebilirlik ve rekabet gücünün temelinde stratejik yönetim kültürü ve bu kültürün yönetim sistemlerine dönüşümü yatmaktadır. Müşterilerimizin stratejik yönetim yaklaşımlarının geliştirilmesi sürecine destek verir, tüm sektörlerde ve kurumlarda strateji geliştirilmesine uzmanlık desteği sağlar, stratejiyi bir planın ötesine taşıyarak, stratejik yönetim kültürünü kurumsal iklimin bir parçası haline dönüştürülmesinde müşterilerimizle işbirliği yaparız.

  • Günümüzde hızla gelişen ve değişen iş dünyasındaki temel sorunlardan birincisi stratejik uygulamaların etkili bir şekilde hayata geçirilememesidir. Başarılı organizasyonların arkasındaki asıl güç, stratejileri belirlemekten ziyade stratejileri hayata geçirebilme becerisine sahip olmalarıdır.

  • Şirketlerin stratejileri hayata geçirmede karşılaştığı en önemli engeller; stratejinin işletme çalışanları tarafından anlaşılmaması, işletmelerin hedef, ödüllendirme, kaynak kullanımı gibi teşvik edici faktörleri stratejilerle ilişkilendirememesi, kültürel değişimin gerçekleştirilememesi, işletmelerin stratejileri iş hedeflerine dönüştürememeleri ve iş hedeflerini gerçekleştirebilecek becerileri ortaya koyamamalarıdır.

  • AconPlus ekibi olarak bizler firmaların kurumsallaşmaya giden yolda stratejik yol haritalarını belirlemelerini, ölçülebilir, görsel/görülebilir, bölümler arası iletişime açık yüksek kalitede çıktı alabilecekleri sürdürebilir bir işletme modeli kurmaları konusunda danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

  • Şirketlerin var olma amacını tekrardan değerlendirip bunu yazılı hale getirmesi, yani misyonu belirlemesiyle başlayan bir süreçtir. Şirketler, niçin kurulduklarını, hangi amaca hizmet ettiklerini değerlendirip bu amaca uygun bir şirket kültürü ve faaliyet yapısı içerisinde hareket etmelidir.

  • Şirketlerin var olma amacından sonra şirketlerin hedefleri belirlenmelidir. Bu hedefler sürdürülebilirlik esasına göre sadece finansal değil, operasyonel ve destek süreçlerini de kapsamalıdır. Stratejik plan ise işte bu hedeflere nasıl ulaşılacağını, hangi faaliyetlerin hangi sonuçları getireceğinin beklendiğini ortaya koyacak uzun vadeli planlardır.

  • 3 yıllık ve 5 yıllık olarak yapılabileceği gibi yıllık detaylı planlar da yapılabilir. Önemli olan bu planda belirlenen kritik performans göstergeleri, bunlara ilişkin faaliyetlerin yapılıp yapılmadığı ve sürekli gözden geçirip bu sürecin dinamik bir şekilde yönetilmesidir.

Hemen Ara!

Hemen Başlayalım

Hizmetlerimizden faydalanmak için bizimle iletişim kurun...
Hemen Ara!